Besøg

Under henvisning til reglerne i straffuldbyrdelseslovens § 51- 54 og Besøgsbekendtgørelsens fastsat følgende regler vedrørende besøg:

Ved afsoningens opstart skal du indsatte oplyse om, hvilke personer du ønsker besøg af.

Til disse personer sender du, en besøgsanmodningsblanket, som den indsatte kan få på afdelingen, eller den kan printes her fra siden.

Når blanketten returneres til fængslet, vil der blive taget stilling til, om den besøgende kan godkendes.

Når de godkendte besøgende så kommer til fængslet på besøg, får de udleveret besøgstilladelserne.

Der kan max. stå 10 navne på listen over besøgende.

Besøg af børn under 15 år kræver ikke særskilt godkendelse. Besøg af børn under 15 år forudsætter dog normalt, at barnet er ledsaget af en voksen, der har besøgstilladelse.

Besøg af børn og unge kan ligeledes normalt kun finde sted med samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden.

Af hensyn til godkendelsesproceduren skal ansøgning om besøgstilladelse indgives hurtigst mulig. Sagsbehandlingstiden for godkendelse af personer som besøgende er ca. en uge regnet fra det tidspunkt, hvor anmodningen er modtaget.

Når godkendelsen foreligger kræver besøg forudgående tidsbestilling.

Du skal bestille besøg mindst 3 dage før besøg.

Såfremt der er plads i besøgsafsnittet, vil uanmeldte besøg kunne afvikles, men de besøgende må påregne ventetid og eventuelt afvisning, såfremt besøgsrummende er optaget.

Den besøgende skal til besøg medbringe billedlegitimation – medbringes der ikke billedlegitimation kan den besøgende afvises.

Besøg afvikles i fængslets besøgsafdeling. Besøgstiderne fremgår af ”Regler for besøgende”. Dette gælder dog ikke fængslets behandlingsafdeling og den halvåben afde-ling, hvor besøg afvikles på afdelingerne.

Besøgstilladelsen skal medbringes ved alle besøg.

De indsatte har så vidt muligt ret til 8 timers besøg om ugen, dog således at der kun forlods kan bestilles plads til besøg for 4 timer ad gangen. Hvis der er plads, vil besøgstiden kunne forlænges.

Der er særlige regler for afvikling af besøg på behandlingsafdelingen, straf- modtagelse- og isolationsafdelingen og på den halvåbne afdeling. Indsatte der ikke har fællesskab har ikke mulighed for at afvikle besøg på afdelingen. Besøg vil blive afviklet et andet sted i statsfængslet.

Under besøget må den besøgende ikke medbringe genstande, som de indsatte ikke selv må være i besiddelse af på fængslet.

Udgangspunktet er, at den besøgende kun må medbringe ting, der kan fortæres under besøget, nemlig lovlige tobaksvarer og madvarer. Det er ikke tilladt for de besøgende at medbringe drikke-varer.

Det er naturligvis ikke tilladt at medbringe alkohol, hash, euforiserende stoffer, piller m.v. Mobiltelefon og dyr må ligeledes ikke medbringes.

Forud for besøget vil de besøgende blive anmodet om at forevise medbragte genstande. Såfremt man ønsker at indlevere genstande til den indsatte, skal disse afleveres i centralvagten forud for besøget.

Efter besøget må den indsatte medbringe restbeholdningen af de nydelsesmidler som den besøgende har medtaget til afdelingen. Værdien af dette må ikke overstige ca. kr. 50,-.

Såfremt de besøgende medbringer genstande, der ikke må indføres i fængslet, kan disse, hvis det er mindre genstande (mobiltelefon og lignende) anbringes i en skuffe i Centralvagten. Ellers må den besøgende opbevare genstandende i egen bil. Hvis dette ikke er muligt kan disse genstande lægges i en plastpose, som opbevares ved personalet indtil besøget er afviklet.

De besøgende må ikke bære en yderbeklædning, som kan virke som en magtdemonstration over-for andre eller en yderbeklædning med racistiske eller andre stærkt krænkende symboler eller slogans.

De besøgendes yderbeklædning kan blive forlangt undersøgt, og besøget vil blive afvist, såfremt det viser sig, at de besøgende søger at indsmugle ulovlige genstande til den indsatte eller lignende. Der kan i grove tilfælde blive tale om anmeldelse til politiet.

Et besøg vil blive afvist, såfremt der er fare for misbrug, herunder f.eks. hvis den besøgende er påvirket ved ankomsten til fængslet.

Såfremt den indsatte efter besøget findes i besiddelse af genstande, som han ikke må være i besiddelse af, kan han ikendes disciplinærstraf for dette forhold, ligesom besøgstilladelsen for den pågældende besøgende vil kunne inddrages.