Talsmanden

Reglerne for de indsattes medindflydelse i statsfængslet er fastlagt i straffuldbyrdelseslovens § 34 og i Bekendtgørelsen om medindflydelse.
 
I medfør af Bekendtgørelsen fastsættes følgende regler for talsmandsordningen:
 
De indsatte på en fløj har ret til at vælge en talsmand.
 
Talsmændene for normalafdelingerne ind-går i en fælles talsmandsordning, og de kan af deres midte vælge en fællestalsmand.
 
Disse talsmænd repræsenterer de indsatte overfor personalet på de respektive afdelinger.
 
Talsmanden vælges blandt beboerne på en fløj. Der kan vælges 1 suppleant pr. fløj.
 
Valghandlingen er hemmelig og foregår skriftligt på et tidspunkt fastsat af afdelingspersonalet. Stemmeoptællingen foretages af et personalemedlem og en repræsentant for de indsatte.
 
Talsmandsgruppen, som består af normalafdelingernes talsmænd, vælger ved en hemmelig og skriftlig afstemning en fællestalsmand.
 
Der kan vælges en suppleant.
 
På den fløj, hvorfra fællestalsmanden kommer, indtræder suppleanten som talsmand for afdelingen, som følge heraf vælges en ny suppleant.
 
Alle valg foregår ved almindelig stemmeflerhed.
 
Møder i talsmandsgruppen og udvalg foregår udenfor arbejdstiden.
 
Talsmanden eller dennes suppleant kan dog afholde møde hver tirsdag eftermiddag og har arbejdsfri fra kl. 12.30 og resten af dagen til dette formål.
 
Fællestalsmanden kan under særlige omstændigheder opnå arbejdsfri herudover.
 
Talsmændene har, bortset fra fællestalsmanden, ikke adgang til friere færdsel end de øvrige indsatte på fængslet.
 
Fløjtalsmændene kan dog i fritiden – enkeltvis – møde op hos fællestalsmanden i dennes afdeling.
 
Fællestalsmanden har som udgangspunkt mulighed for at besøge talsmændene på fremmede afdeling efter aftale med personalet.
 
Fløjtalsmanden eller afdelingspersonalet kan aftale møder med deltagelse af personalet og afdelingens beboere.
 
Der skal foreligge en dagsorden for mødet.
 
Møder med deltagelse af talsmændene og statsfængslets ledelse afholdes, når en af parterne be-gærer det. Anmodning om møde skal ledsages af en dagsorden.
 
Fængslets ledelse afholder regelmæssige møder med fællestalsmanden.
 
Talsmandsvirksomhed, der er godkendt af fængslets ledelse, er godkendt beskæftigelse, hvorfor talsmændene opnår normal dusør.
 
Som udgangspunkt kan talsmændene ikke besøge medindsatte, der er udelukket fra fællesskab eller anbragt i forhørscelle.
 
Talsmanden kan ikke udføre sit hverv som talsmand så længe han er udelukket fra fællesskab, i strafcelle eller i forhørscelle.