De ting du har med

Genstande medtaget ved indsættelsen
Reglerne om hvilke genstande du må medbringe under afsoningen i fængslet findes i lov om fuldbyrdelse af straf § 36, i genstandsbekendtgørelsen og i fængslets interne regler.

De genstande du medbringer ved indsættelsen vil blive gennemgået på fængslets depot og udlevering vil ske indenfor de første par dage.

Hvis der i den bagage er genstande, som ikke kan udleveres, vil du blive orienteret om det, og genstandene vil blive henlagt på depot.

Du skal desuden være opmærksom på, at stuerne på fængslet er meget små, og at det derfor er begrænset, hvor mange genstande der er mulighed for at opbevare.

Personalet kan, hvis de skønner det ikke er muligt at overskue indholdet på din stue, bede dig om at pakke nogle af dine genstande ned og enten tage dem med hjem i forbindelse med orlov, sende dem med besøgende hjem eller lade dem opbevare på fængslets depot.

I bekendtgørelsen er nævnt en række genstande, som det er forbudt at være i besiddelse af:

 1. Genstande, som besiddes i strid med den almindelige lovgivning, herunder lovgivningen om euforiserende stoffer og lovgivningen om våben og eksplosivstoffer.
 2. Genstande, som kan benyttes i forbindelse med misbrug af euforiserende stoffer og andre stoffer, der er forbudt efter den almindelige lovgivning.
 3. Alkohol.
 4. Genstande, som kan benyttes som våben, og andre personfarlige genstande.
 5. Genstande, som kan benyttes i forbindelse med flugt, herunder værktøj, tovværk og lignende.
 6. Genstande, som kan frembyde eller medføre risiko for sundhedsfare i institutionen.
 7. Genstande, som kan frembyde eller medføre risiko for brandfare i institutionen.
 8. Genstande, hvor det på grund af genstandens beskaffenhed ikke vil være muligt at foretage nødvendige undersøgelser af genstanden.
 9. Medicin, medmindre særlige omstændigheder taler for, at medicinen udleveres til den indsatte.
 10. Fotoudstyr, videokameraer og lignende samt kikkerter og lignende.
 11. Mobiltelefon (bortset fra den på stuen fastmonterede, der er en del af stueinventaret), trådløs telefon, personsøger og lignende.
 12. Tøj og andre genstande, der kan virke som en magtdemonstration over for andre.
 13. Tøj og andre genstande med racistiske eller andre stærkt krænkende symboler eller slogans.
Du har ret til at medtage, besidde og råde over egne genstande i fængslet, med mindre dette er uforeneligt med ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, eller i øvrigt strider mod lovgivningen.
 
Af denne grund er det bl.a. forbudt at indføre eller besidde alkohol i fængslet, ligesom beruselse i fængslet ikke er tilladt.
 
Enhver indførsel, besiddelse og handel med eller brug af euforiserende stoffer er forbudt.
Det er ligeledes forbudt at besidde eller bruge værktøj til indtagelse af disse stoffer, eksempelvis sprøjter, kanyler og hashpiber.
 
Receptpligtig medicin må kun indføres / besiddes / indtages, hvis det er ordineret af fængslets læge.
Hvor andet ikke er aftalt, skal medicinen opbevares på sygeafdelingen.
 
Det fremgår af Genstandsbekendtgørelsen § 2, stk. 1., pkt. 11, at mobiltelefoner ikke må udleveres under ophold. Mobiltelefoner, der er medtaget ved indsættelsen og som opbevares i fængslets varetægt kan udleveres i forbindelse med weekendudgange og § 31 udgange som medfører udrejse af fængslets nærområde.
 
Mobiltelefoner udleveres ikke i forbindelse med kulturudgange.
 
I medfør af bekendtgørelsens § 7 fastsættes følgende regler om udlevering og anvendelse af genstande:
Udlevering af genstande til de indsatte sker under hensyntagen til, at genstandene skal kunne være på den din stue.
 
Såfremt tingene fylder så meget, at personalet ikke med rimelighed kan foretage en undersøgelse af stuen, vil fængslet kræve, at genstande, der ellers er lovligt udleveret, afleveres til depotet med henblik på hjemsendelse.
 
Hjemsendelsen sker for din regning.
 
Udlevering og anvendelse af genstande sker i øvrigt under hensyn til risikoen for brand.
Af denne grund er udlevering og anvendelse af stearinlys og andre former for levende lys ikke tilladt, ligesom lamper og lampeskærme ikke må overdækkes.
 
Faste installationer og nagelfast møblement må ikke flyttes, fjernes eller ændres.
 
Fængslets elektriske installationer må ikke ændres.
 
Ledninger, herunder forlængerledninger skal være lovlige.
 
Stuens inventar må ikke fjernes fra stuen.
 
Det er ikke tilladt at sælge/udleje/overdrage genstande til medindsatte, medmindre personalet efter en konkret vurdering giver tilladelse hertil. (f. eks. i forbindelse med løsladelsen).
 
1. Møbler, kondiredskaber, hobbyværktøj, laserpointere og lignende.
Mindre møbler kan medbringes i begrænset omfang. Der vil blive lagt vægt på pladsforholdene i stuen.
Private tæpper og sengetæpper skal godkendes af personalet. Gulvtæpper må kun have en størrelse på ca. 1 m²
 
Kondiredskaber og hobbyværktøj og lignende vil som udgangspunkt ikke blive udleveret. Der vil blive lagt vægt på, om de ønskede genstande forefindes på fængslet i forvejen.
Laserpointere kan ikke udleveres.
 
2. Bøger, aviser, tidsskrifter, ugeblade og lignende.
Må medbringes i begrænset omfang.
 
3. Tv-spil, DVD-film, Blue Ray, disketter til tv-spil og lignende.
Kan udleveres i begrænset omfang. Spillekonsoller kan udleveres i det omfang, de ikke kan anvendes som computer og / eller giver Internetadgang.
 
4. Båndoptager med mikrofon og MP3 afspillere.
Båndoptagere med mikrofon kan ikke udleveres.
Dette forbud gælder også MP3 afspillere.
 
5. Husdyr.
Der kan gives tilladelse til fuglehold, såfremt fuglen er medtaget fra anden institution. Se særskilt skrivelse om tilladelse til fuglehold.